ABAVIT Flow

Figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatok:


EUH 066 - ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. EUH 210 - Kérésre biztonsági adatlap kaphatóflow
EUH 401
- az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait
H318 - Súlyos szemkárosodást okoz
P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 - Gyermekektől elzárva tartandó.
P103 - Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.
P280 - Szemvédő használata kötelező
P305+P351+P338 - Szembe kerülés esetén: Több percigtartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folyta-tása.

Munkaegésségügyi várakozási idő: 0 nap
Munkaegésségügyi előírások: Óvatos munkával kerülni kell a szer kifolyását, a tömény szer szembe, bőrre jutását, belégzését, esetleges lenyelését. A munkavégeztével kézmosés, alapos tisztálkodás, zuhanyzás, ruhaváltás szükséges. Használat után minden védőruhát ki kell mosni. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal abba kell hagyni. Tüneti megfigyelés és kezelést, orvosi ellátást kell biztosítani.
Védőfelszerelés előkészítőnek, felhasználónak: Védőruha védőkalap, védőkesz-tyű, védőszemüveg, védőlábbeli.
Élelmezésegésségügyi várakozási idő: nincs korlátozás
Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát csomagolóbúrkolatát folyokba, állóvizekbe vízfolyásokba, tározókba juttatni!